DANIEL PANE

SELAMAT DATANG DAN MENIKMATI YANG TELAH DISAJIKAN

Rabu, 23 Juli 2014

Bahan Jamita Minggu, VI Trinitatis, 27 Juli 2014

BAHAN JAMITA
MINGGU VI DUNG TRINITATIS
Minggu, 27 Juli 2014
Ev.: Rom 8: 26 – 30; Ep.: Psalmen 119: 129 – 136 (135); S.Patik: Jakobus 1:20 – 21

SAI MANGHORHON NA DENGGAN DO ULAON NI JAHOWA
MARHITE TONDI NA BADIA
Patujolo
            Andorang so manaek Jesus tu Surgo,  dipodahon Jesus do tu angka siseanNa na sampulu sada asa mian ma jumolo nasida di Yerusalem huhut paimahon huaso gabe sitindangiNa marhitehite Tondi Parbadia (Luk. 24: 49; Ul. Apostel 1: 8). Jala marhitehite Tondi Parbadia i na mambahen hiras ni roha angka apostel nang angka na porsea di Jesus Kristus mambarita na uli nang ragam angka pangaleleion, manang sitaonon sian portibi on na ingkon diadopi manang dituhuk angka huria na parjolo i. Tondi Parbadia do parhitean ni hasasaor ni Debata Jahowa rap dohot Jesus Kristus mandongani angka apostel nang angka na porsea di ragam angka na masa di ngolunasida. Dung saor Tondi Parbadia tu angka apostel dohot na porsea uju di ulaon rea Pentakosta, lam rarat do angka parbarita na uli di Jerusalem. Lam dibahen angka malim dohot angka na mansogohon Jesus mangambati parbarita na ulion lam torop do parbarita na uli (songon pandohan: semakin dibabat, semakin merambat/ lam matolpang lam tu tajomna).
            Hinorhon hiras ni roha mambaritahon barita na uli sahat ma barita na uli tu luat Rom. Luat Rom, luat na mansai bidang jala marragam hasomalan jala parbinotoan ni jolma na mian disi. Di luat Rom pe nunga torop halak na porsea di Jesus Kristus (Kristen) nang pe ndang mansohot dope angka pangaleleion sian panggomgomi Rom uju i. nang pe torop halak Kristen di luat Rom, alai mansiboan angka hasintonganna be hombar tu hasomalan na masa. Adong Kristen Jahudi, na sai jotjot mangulahon patik ni Jahowa laho mandapot haluaon, ai ido hasintongan di nasida uju i, laos adong muse ma Kristen na so sian Jahudi,  ima halak Kristen na so sian Jahudi jala na so pola hot manang togu dope panandaionna taringot Jesus Kristus dohot patik, jala didok halak Kristen Jahudi na ndang apala sintong dope haKristenonnasida. Marnida angka perdebatan ni Kristen Jahudi dohot Kristen non Jahudi taringot ngolu haKristenon na sintong, jala pangadopanna tu sitaonon manang parungkilon na dokdok di ngolu angka na porsea i, tubu ma kebimbangan taringot ngolu ni haKristen, jala didia do Debata Jahowa, na patuduhon holongNa mahitehite Jesus Kristus dohot ulaon ni Tondi Parbadia di ngolu ni haKristenon. Ido apala ditongoshon si Paulus surat on tu huria na adong di Rom laho mangalusi angka sungkunsungkun, kebimbingan taringot haKristenon nang dohot ulaon Tondi Parbadia, songon di turpukta sadari on.

Hatorangan ni Turpuk
            Marhite surat na ditongos si Paulus on pahothon jala patoguhon sude halak Kristen taringot panghirimon ni angka na porsea di tongatonga ragam na masa di ngolu. Panghirimon na so marharoroan sian portibi on, alai sian Debata Jahowa. Ai ndang tarlehon na diportibi on songon na dihirim angka na porsea i. Panghirimon ndada dilehon holan tu halak Kristen Jahudi, alai sude halak na porsea (na Jahudi dohot na so sian Jahudi). Panghirimon i dilehon tu sude halak naung dididi di bagasan Gor na Badia i, jala na mian Tondi Parbadia di ngoluna.
            Tondi Parbadia, Tondi na so sian portibi on alai sian Jahowa Debata. Tondi Parbadia na maniroi jala mangajari halak na disonggopi Tondi Parbadia laho mananda hatigoran dohot dohot angka ulaon ni Debata Jahowa, jala marhite Tondi Parbadia i do na manuturi jala margogoihon sude halak Kristen naung disonggopi laho mangulahon sude angka ulaon na hombar tu hata ni Jahowa, jala manggotaphon angka hisaphisap ni daging dohot hisaphisap ni portibi on. Tutu do na hansit dohot na dokdok na diadopi halak Kristen uju i, jala molo mangasahon gogo, hapistaran, pingkiran, manang parbinotoan ni jolma manang portibi on, tung na so hasuhatan manang tardodo do saluhutna, jala on ma na pataridahon na adong do keterbatasan ni jolma on mangantusi hasintongan manang angka ulaon ni Debata Jahowa. Laos ido pabotohon na marhagaleon do jolma molo so mian dope Tondi Parbadia di ngoluna. Jala dang boi holan mangasahon gogo, hapistaran, nang hasomalan na masa laho mangatusi taringot sude hasintongan dohot angka ulaon ni Jahowa Deabata.  
            Alai nang Tondi i, diurupi do hita dihagaleonta i; ai ndang taboto manang aha na tama sipangidoanta, gabe diondihon Tondi i do hita marhitehite hata na hinoihon na so tangkas hinahatahon (ay. 26). Ayat on marpardomuan tu tangiang, manang mangido sipangidoanta tu Debata. Sipata jotjot halak Kristen holan mangido songon hinagiot ni dagingna, jala mangungkur huaso ni tangiang i dohot alus ni tangiang ingkon dos songon na hinagiotna. Nang marhitehite tangiang di punguan nang tangiang personal (pribadi). Boha do harua martangiang mangido na tama sipangidoanta? Marhite ayat on diajarhon manang dipodahon si Paulus do Tondi Parbadia i do na mangajari dohot mangondihon hita mangido tu Debata Jahowa nang dohot angka hinoihon na so tangkas hinatahon. Nunga diboto Tondi Parbadia dia do na ringkot sipangidoanta, jala diondihon do hita tu Ama i. Na marlapatan dang alani pistar manang malo ni sasahalak manusun angka hata tangiang boi dohonon na tutu jala malo ibana martangiang, alai boha do rohanta domu tu tondi parbadia jala Tondi Parbadia i do na mangajari hita dia do na tama sidohononta nang marhite hinoihonta tu Debata Jahowa.
            Nang Tondi Parbadia, Tondi na sian Debata i mangula saguru tu roha ni Debata do pangondihononna di angka na badia i (ay. 27). Adong do pandohan, molo nunga diboto Jahowa Debata na di rohanta, boasa ma hita martangiang? Sungkunsungkun on ma sungkunsungkun na so adong do parsaoranna tu Debata. Tangiang ima sada dalan manghatai tu Debata dibagasan Tondi Parbadia, jala disi do tarida parsaoranta tu Debata. Marhite tangiang ma itadok angka pangidoanta marhite pangindihonon ni Tondi Parbadia pandohan na memang pangidoan ndada holan na holan pangidoan ni daging manang hagiotna, alai pangidoan pangurupion dohot pandonganion ni Debata marhite TondiNa di ragam na masa di ngoluna.  Jala marhite Tondi Parbadia do paposhon rohanta tu asi ni roha ni Debata na mamboto saluhut ngolunta.
            Jala marhite saluhutna i tangkas ma botoonta, saluhutna do manumpak tu na denggan di angka na marholong ni roha di Debata, angka na jinouna sian tahina hian (ay. 28). Adong panghatindanghon taringot sude sangkap ni Debata di ngolu na pinillitNa saluhutna sangkap na denggan do jala manumpak tu angka na denggan do saluhutna (ida Jeremia 29: 11). Diajarhon si Paulus do tu huria na di Rom dohot tu na manjaha ayat on, na tongtong do mangula Debata Jahowa patupahon nasa na denggan tu ganup na niasianNa. Pangulahonon ni Debata ndada pola ingkon songon na piningkiranta, jala ndang na laho patulushon sangkap manang hagiotta. alai boha do tulus sude sangkap ni Debata di bagasan ngolunta. Di ragam angka na masa di ngolunta, marhite Tondi Parbadia boi do panghilalaanta pangurupion ni Jahowa dohot huasoNa.
            Ai angka na tinandana hian, ido ditodo, asa gabe tudos nasida tu pangalaho ni AnakNa i, asa Ibana na parjolo tubu sian torop anggina (ay. 29). Ayat on ima hataridaan ni holong ni Debata tu jolma na tinanda jala naung tinodoNa. Marhite Jesus Kristus do ditanda jala dipillit hita gabe anakNa (ida. Mat. 10: 31; Ef. 1: 4). Nunga sega be rupa ni Debata binahen ni pangalaho jolma na parjolo i na mangalo jala ndang olo unduk di hata ni Jahowa. Jala marhite Jesus Kristus dipauli ma saluhutna marhitehite haundukhonna di angka sangkap manangn na tinonahon ni Jahowa na ingkon oloanNa. Saluhutna i, asa unang mago do jala unang marhapatean tu hamatean manang hamagoan do ngolu ni angka na porsea (Joh. 3: 16), jala ido holong ni Jahowa marhite Jesus Kristus. Jala marhite Jesus Kristus, dipintori angka na mardosa i, asa gabe ampunaNa jala taruli di haluaon. Pamiliiton ni Debata marhite Jesus Kristus ndada asa taruli pasupasu marhite sinamot, hamoraon, hagabeon, hasonangan dohot hasangapon sian portibi on, alai marhapatean tu status haanakhon tu hita na porsea. Songon Kristus naung dipahehe jala mandapot hamuliaon ni Debata, songon i do hita na mian dope diportibi on. Angka na porsea i ma gabe anggi ni Jesus Kristus (ida. Mat. 12: 48 – 49). Jala marhite ayat on, dipodahon si Paulus, nang angka na porsea (Kristen Jahudi nang so Jahudi) mambahen Jesus gabe tiruan ni ngoluna di haundukhonna tu Debata Jahowa.
            Angka na tinodona ido dijou, jala na jinouna, ido dipintori, jala angka naung pinitoranna, ido dipasangap (ay. 30). Adong proses na ingkon masa tu angka naung tinodo ni Jahowa marhite Jesus Kristus (pat. Joh. 15: 16). Proses na ingkon masa tu ganup halak na porsea jala naung tardidi di bagasan goar ni Debata Jahowa, nang AnakNa Tuhan Jesus Kristus, dohot Tondi Parbadia. Dung ditodo jala dijou, ido pintoranna. Dipintori  do ngolunta on holan ala asi ni roha ni Jahowa di bagaasan Jesus Kristus. Las ni roha, arsak, sitaonon, mengkel, tangis, dohot na masa ngolu na asing sudena i ma proses papitahon ni Jahowa. Dung dipintori hita marhite Jesus Kristus jala marhite na masa di ngolu on dipapitahon ngolunta nang haporseaonta, dung dapot tingkina dipasangap ma hita di Harajaon ni Damang (pat. 1 Pet. 2: 21; 3: 12 – 13). Marhite ayat on si Paulus patandaphon hapatean ni angka na porsea ima hasangapon ni Debata di harajaon ni Damang.

Aplikasi Teologi
·         Marnida manang mangadopi angka hamaolon manang angka na masa di hasiangan on, torop do halak na gabe ganggu, manang pintor hatop kecewa, laos adong manadinghon haporseaonna i ala naeng mandapot sinamot, manang hasangapon na sian portibi on. Boi do masa i molo alangalang do panandaionna di Debata Jahowa marhite Jesus Kristus di ngoluna, manang na mangungkur huaso dohot basabasa ni Jahowa hombar tu pingkiranna, manang hagiotna.
·         Tung na so tolap do gogonta, pingkiranta, manang na dia pe siann portibion marnida manang mangantusi sude angka sangkap nang ulaon ni Jahowa di ngolunta. Di bagasan turpuk jamita on do diondolhhon huaso manang ulaon ni Tondi Parbadia di ngolunta, paandaphon taringot sude ulaon na binahen ni Jahowa di ngolunta.
·         Di ragam angka na masa di ngolu on, holan marhite tangiang do hita boi pasahathon alualunta tu Jahowa Debata. Tangiang do dalanna mangido pangurupion hita tu Jahowa, Debata. Alai ingkon parjolo sahali do mian Tondi Parbadia di rohanta. Songon naung dipatorang di hatorangn ni turpuk, Tondi i do na mangondihon hita mangido tu Debata Jahowa.
·         Jala marhite Tondi Parbadia i do na paandaphon di ngolunta, nang pe ragam na masa di ngolunta manumpak tu na denggan do saluhutna. Ndada denggan hombar tu pingkiran manang pangantusion ni jolma manang portibi on, alai hombar tu sangkap ni Debata Jahowa. Ndang na dipasombu Jahowa angka na piniliitna punjung mangadopi na masa di portibi on. Mangula do Jahowa Debata hombar tu sangkapNa, jala Tondi Parbadia i mangajari, manuturi dohot margogoihon mangalo manang manggotap angka hagiot daging dohot portibi on, alai mangoloi jala unduk tu sangkap ni Jahowa.
·         Nunga patar be holong ni Jahowa tu angka na porsea dohot tu sude na tinompaNa. Jesus Kristus, Anak ni Debata na gabe tiruan di haundukhonna di hata manang di sangkap ni Jahowa di ngoluna. Jala marhitehte Goar ni Jesus Kristus gabe jolma na tinodo manang na pinillit laho patulushon sangkap ni Jahowa di ngoluta. Ngoluta on ima proses papintoran. Las ni roha, arsak, parsorion manang ragam na masa di ngolu on, ima proses parpintoran ngolunta di haporseaonta di Jesus Kristus, Anak ni Jahowa Debata. Jala sude na i holan ala asi ni rohaNa sambing do saluhutna i masa.  Halak naung pinilit ndada na marhapatean tu hamoraon, hasongangan, manang hasangapon sian portibion alai marhapatean tu hasangapon ni Debata dung . Halak na taruli tu hasangapon ni Debata ima halak na monang ro di ujungna, ndada tu halak na mandele manang na alangalang haporseaonna.

Ende Huria
1. 301: 1, 3, 7                3. 113: 1 – 2                  5. 127: 1.......                            7. 512: 1.........
2. 417: 1 – 2                  4. 25: 1 – 2                    6. 503: 1 – 2

Rabu, 18 Juni 2014

Bahan Jamita Minggu I dung Trinitatis, 22 Juni 2014BAHAN JAMITA
MINGGU I DUNG TRINITATIS
Minggu, 22 Juni 2014
Ev.: Mateus 10: 24 – 38; Ep.: Jeremia 20: 7 – 13 (11, 13); S. Patik: Kolose 3: 16

Pdt. Daniel Bonardo Pane, S.Th.

UNANG MABIAR MARBARITA NA ULI!
Patujolo
            Molo naeng paborhathon sada anak, manang na hinaholongan tu sada luat pasti do natoras manang na manghaholongi mambohali anak manang na hinaholonganna i asa adong tioponna di luat na naeng ditopotna i. Ragam do pambohalion i dipatupa. Adong do pambohalion di bidang bolanjo, nang pambohalion di poda manang tona. Pambohalion i ringkot do i asa diboto na naeng borhat i do aha manang dia do sibahenonna di luat na naeng sitopotonna, jala songon dia do pangalangkaan ni ngoluna di luat i. Asa unang adong kegamangan laho mandalanhon ulaonna di luat na naeng sitopotonna i.            Songon i do turpuk jamita on. Di tingki naeng dipaborhat Jesus angka sisesanNa  laho marbarita na uli, dibohali do angka siseanNa i asa adong bohal ni angka sisean laho marbarita na uli. Mansai borat do mamboan doho mambaritahon barita na uli tarlumobi di tingki panurat ni turpuk on. Sahat do ingkon hamagoan hosa jolma na mamboan jala mambaritahon hosa. Aha do na binaritahon di barita na uli? Barita na uli marimpola do taringot Harajaon ni Debata, Ama i dohot holong ni rohaNa, jala sudena i nunga patar be di bagasan Jesus Kristus. Lapatanna, mambaritahon barita na uli ima mambaritahon taringot Jesus Kristus.

Hatorangan ni turpuk
            Mambaritahon barita na uli marlapatan do i mambaritahon Harajaon ni Debata. Mambaritahon harajaon pasti do dang malua i sian panggomgomion (raja) jala haundukhon na ginomgomanna. Debata Jahowa marhite Jesus Kristus na gabe Raja di harajaon ni Debata. Alani i, halak naung mian di harajaon ni Debata nang pe mangolu dope di tongatonga harajaon na diportibi on, Debata Jahowa marhite Jesus Kristus ma haundukhon ni ngoluna. Haroro ni Harajaon ni Debata di bagasan Barita na Uli ancaman do i tu harajaon ni portibi on. Alani i, dihasogoon portibi on angka parbarita na uli na mambaritahon harajaon ni Debata. Pola do ingkon hamagoan hosa, gosagosa, jala hadokdokon do tumpal ni parbarita na uli sian portibi on, alai hangoluan na manongtong do tumpalna sian Harajaon ni Debata. Jesus songon hapapatar ni Harajaon ni Debata ingkon do manaon na hansit, jala na bernit nang na dokdok laos pola mate tarsilang hinorhon ni panulak ni portibi on di Harajaon ni Debata. Alai ndada mansohot disi, diuduti do dohot haheheon dohot hamuliaon ni Jesus marhite hananaekNa tu surgo.
            Jesus pe ditulak portibi on alani barita Harajaon ni Debata do na binoanNa, Harajaon hatigoran dohot hasintongan asa sude jolma i mananda hatigoran dohot hasintongan (hombar hata ni Jahowa). Nang angka sisean i pe pasti do mangadopi ragam hamaolon na sibolusonnasida laho marbarita na uli. Ai ndang hea sumurung anak sesisean sian guruna, manang naposo sian indukna (ay. 24). Guru do na mangajari sisean, jala guru gabe tiruan tu angka sisean. Parjolo do pengalaman ni guru adong sian pengalaman ni sisean. Jala mansai ringkot do guru di angka sisean, jala ndang boi dao sisean sian guruna. Posisi on, Jesus gabe guru jala angka apostel gabe sisean. Jesus gabe tiruan tu angka sisean laho mambaritahon taringot Harajaon ni Debata marhite Ibana. Naposo sian tuanna. Tuanna do na boi mamarenta angka naposona (pelayan, hamba), jala naposo unduk do tu hata tuanna. Jesus gabe Tuan, jala angka apostel gabe naposo. Marlapatan ma, Jesus mamarenta angka apostel i laho marbarita na uli, jala angka apostel i pe ingkon unduk do tu panuruon ni Tuanna. Ai molo denggan do guru i, denggan ma siseanna. Songon dia pangajarion ni guruna songon i do na masa tu angka sisean. Molo Jesus do gabe guru, marlapatan songon dia na masa tu Jesus, songon i do na ingkon masa tu angka apostel (parbarita na uli). Alai molo gabe Belsebul do dibaen guruna, songon i ma tartompa ngolu ni sisean ni si Belsebul i rap dohot dongan sajabu ni si Belsebul (ay. 24 – 25). Belsebul ima uluan ni sibolis, na so olo unduk tu hata ni Jahowa, na mangelaela angka jolma i mangalo tu patik dohot uhum ni Jahowa. Antong halak na manulak barita na uli, na so manjanghon barita na uli, jala na so olo unduk tu hata manang patik ni Debata, manggosagosa angka parbaritana uli hinorhon ni barita na uli na binoanna, boi ma goaron dongan sajabu si Belsebul ma ibana.
            Ayat 26 pabotohon tu hamuliaon ni Jahowa na naeng sipapatarhon tu angka sisean dohot angka parbarita na uli, songon tumpal hamonangonna na marbarita na uli. Buni do hamuliaon ni Jahowa binahen ni portibi on dohot hagiotna alai patar ma i di ari marsogot, na martudutudu tu paruhuman na parpudi. Ari paruhuman ni ganup jolma saguru tu na niulana di ari hangolunna uju mangolu ibana. Ndang adong be na buni, nang tumpal hamonangon i pe patar do di ari i.
            Andorang so ditanda angka sisean Jesus, manang andorang so dipillit Jesus angka sisean i, pasti do dang diboto angka sisean i angka na naeng masa, jala ndang diboto nasida hian taringot harajaon na songon dia do impola ni parbarita na ulion i. Alai molo nunga dipatorang jala diajari Jesus nasida, pasti do nunga diboto nasida aha do impola ni barita na uli na naeng sibaritahonnasida. Jala angka hata na diajarhon Jesus jala tu nasida, ido dibaritahon tu partungkoan (ay. 27). Partungkoan, inganan parpunguan angka na tuatua, jala disi ma manghatahon taringot angka na masa di sada huta manang lungguk. Partungkoan, marlapatan do i muse inganan pangajarion ni natoras tu ianakhonna manang inganan parsiajaran tu siseanna. Somal do di Israel jabunasida marloteng, jala loteng i inganan parpunguan ni pangisi ni jabu, jala disi ma pangajarion taringot hata ni Jahowa.
            Nang pe dokdok sitanon di portibi on, nang pe boi dibunu portibi on pamatang ni parbarita na uli, alai molo tondina ndang na boi bunuon ni portibi on. Jahowa do nampuna pamatang dohot tondi ni ganup jolma na tinompaNa, jala Jahowa sandiri do na marhuaso laho dihahua jala tu dia do tondi dohot pamatang i, tu naroko do manang ndang. Molo songon i, ndang portibi on hape sihabiaran, ai molo mate pe binahen ni portibi on, pamatang do mate, alai ia tondi ndang na gabe matee, alai mulak do tu nampunasa, jala marudut ma tu paruhuman na parpudi i (ida. Ay. 28). Manghabiari marlapatan do tu haundukhon dohot pamelehon diri tu Ibana Nampuna hita.
            Ay. 29 – 31 pabotohon unang mbiar jala na mansai arga do hita angka parbarita na uli di adopan ni Debata, Ama i, jala diramoti dohot diparateatehonna hita di portibi on. Jala diboto do na di bagasan rohanta, gariada obuk saluhutna na diulu pe nunga dibilangi. Balga na i antong pangaramotion ni Debata Jahowa tu angka na manghabiari Ibana di ngoluna. Antong unang mabiar marbarita na uli, ima manghatindanghon Jesus di jolo ni jolma, manghatindanghon hatigoran dohot hasintongan di jolo ni jala manghatindanghon Harajaon ni Debata di jolma. Ise do na manghatindanghon Jesus di ngoluna, ido na dihatindanghon Jesus di jolo ni Damang, Jahowa Debata (ay. 32). Parsidohot do hita na manghatindanghon Jesus asa hita dihatindanghon Jesus gabe sabagas, sajabu dohot Jesus di banua ginjang, di Harajaon ni Damang i, di Harajaon hadameon dohot las ni roha na manongtong. Alai ise na mansoadahon Jesus di jolo ni jolma, laos soadahonNa do di jolo ni Damang na di banua ginjang. Halak naung disoadahon Jesus ima halak na so sabagas manang sajabu rap dohot Jesus di banua ginjang, di Harajaon ni Damang. Jala ingananna tu inganan na gok anggukangguk bolon dohot hapariron na manongtong jala boi ma dohonon dongan sabagas manang sajabu ni si Belsebul, ala dung ojak be harajaon ni Damang i, si Belsebul didabu do tu api na so ra mintop rap dohot angka donganna (ida. Pangungkapon 16 – 18).
Ay. 34 – 36, haroro ni Jesus tu portibi on mambahen parsirangan tu angka na porsea tu Ibana sian angka na manulak Ibana. Unang ma hinorhon ni partuturon, keluarga, dongan, aleale gabe mandao hita sian Jesus. Ringkot do na markeluarga, na martutur, na maraleale alai itaingot ma mansohot do i saluhutna di tingkina be, jala so tung hinorhon ni i gabe so partohap gabe dongan sajabu dohot dongan sabagas hita di harajaon ni Damang rap dohot Jesus Kristus.
Gabe sisean ni Kristus ndada marlapatan mandapot hasonangan sian portibi on. Disogohon portibi on do angka sisean ni Kristus. Angka sisean ni Kristus ima halak na marbarita na uli, manghatindanghon Jesus di ngoluna, jala rade mamorsan silang di ngoluna (ay.38). Silang didok dison ndang ingkon manghunti hau silang, alai mananhan mamorsan angka na dokdok sian portibion, angka hatahata na so tutu maradophon hita sian portibi on, angka panggosagosa ni portibi on, dohot ragam hasusaan na asing. Alai na ringkot botoonta, ndang hea diampehon Debata silang i lobi sian na boi itaporsan. Manahan ma ro di ujungna, na pe hansit gabe siihuthon Kristus di portibion, alai martua ma hita gabe siihuthon Kristus di Harajaon ni Damang.

Refleksi Teologis
            Angka ise do nuaeng parbarita na uli? Ima halak na marhatopot dirina Kristen, siihuthon Kristus manang sisean ni Kristus. Marbarita na uli na marlapatan manghatindanghon holong ni roha ni Debata tu portibi on marhite Jesus Kristus, manghatindanghon barita hamubaon ni roha, manghatindanghon barita haluaon, jala manghatindanghon Jesus gabe panggomgomi di ngoluna dohot di rumatanggana. Marbarita na uli adong do dua parhiteanna:
 • Marbarita na uli marhite hata: manghatahon denggan ni basa ni Debata marhite Jesus Kristus di bagasan ngoluna, hata na gok pujipujian, ende psalmen, hata na marimpola songon na siniraan. Ndada hata na roa, hata gabus, hata gasip, manang manghatahatahon donganna.
 • Marbarita na uli marhite parange: boha do parangenta mambaritahon naung ginomgoman ni Jesus do ngolunta. Tanda ma i sian parange na so olo mangotootoi donganna, parange na so mambahen susah, parange na gok haundukhon di hata ni Debata, mangulahon ulaonna gok biar mida Debata.

Ragam do hamaolon na diadopi angka parbarita na uli. Adong ma i marhitehite angka elaela ni portibi on, hagiot ni daging, keluarga, tutur, aleale, nang angka arta dohot sangap sian portibi on. Boi do hinorhon ni i, gabe lupa hita na Kristen do hita manang sisean ni Kristus, jala adong na gabe mansoadahon Jesus asa dapot saluhut angka elaela ni portibi on, hagiot ni daging, keluarga, tutur, aleale, nang angka arta dohot sangap sian portibi on. Hinorhon ni hansit ni ngolu pe boi do mambahen halak Kristen i lupa na Kristen ibana, manang ndang diperdulihon Kristen ibana. Jala adong do halak na marhamaol ngoluna hape laos mago do ngoluna di ari marsogot.
Adong do 3 na ingkon adong di halak Kristen:
 • Marbarita na uli dohot manghatindanghon Jesus di ngoluna
 • Rade gabe sisean, na marlapatan rade ditopa (ditempah/ didisiplinkan) Jesus
 • Mansoadahon diri dohot mamorsan silang

Jala unang itarimpu molo gabe sisean ni Kristus manang gabe parhalado di tonga ni huria lam sonang ngolunta diportibi on, jala unang hita holan laho mangalului sangap, hamoraon sian portibi on gabe sahalak Kristen manang gabe parhalado. Sipata olo do hita ditulak, manang disogohon keluarga, tutur, aleale, hinorhon ni parbaritaulionta, alai unang ma alani i gabe so partohap hita gabe dongan sajabu manang dongan sabagas ni Kristus hita di harajaon ni Damang. Lam itahatindanghon hita Kristen manang lam ringgas mangula di huria i, olo do lam rarat angka parungkilon, sipingkiron, na hansit, pangeleleion sian portibi on, alai manahan ma hita saluhutna, unang gabe mansohot hita gabe Kristen manang gabe pangula di huria i. Dung jumpang ari na balga i, patar ma idaonta hamuliaon ni Debata jala jaloonta ma tumpal hamonanganta i.
Unang mabiar Marbarita na uli didia pe hita mian jala mangula. Nang marhitehite hata dohot marhitehite parange. Sai diramoti Debata Jahowa jala didongani Jesus Kristus nang parsaoran ni Tondi Parbadia do ganup parbarita na uli, nang ngoluna dohot tondina. Ganup na mangula adong do upana i. Alani i halak parbarita na uli adong do upana i (ndada holan na rumang manang rupa ni perak, hepeng, arta). Sai didongani Jahowa, Ama i ma hita marhite Jesus Kristus dohot parsaoran ni Tondi Parbadi ma hita na marmbarita na uli on. Amen.

Ende huria
15: 1 – 2, 8
116: 1 – 2
111: 1 – 2
113: 1, 3
238: 1.....
512: 1, 4
515: 1.........

Selasa, 03 Juni 2014

Bahan Jamita/ Khotbah, Minggu Pentakosta I, 08 Juni 2014BAHAN JAMITA
MINGGU PENTAKOSTA I
Minggu, 08 Juni 2014
Ev.: 1 Korint. 12: 3 – 13; Ep.: Psalmen 104: 24 – 34 (30 – 31); S.Patik: Efesus 5: 14 – 15

Pdt. Daniel Bonardo Pane, S.Th
HKI Ressort Parparean
HASADAON DI RAGAM SILEHONLEHON NI TONDI

Patujolo
            Di ulaon panompaon ni Jahowa, Debatanta i, boi do berengonta marragam saluhutna. Jolma i pe marragam do ditompa Jahowa. Ari parjolo dohot ari paonomhon uli jala denggan do saluhutna ditompa Jahowa nang pe marragam saluhutna. Diharagamon do tarida haulion jala dengganna di panompaon i.
            Di ngolunta on pe godang do na marragam na itabereng na masa. Ragam angka bunga, ragam angka binatang, nang jolma i pe marragam. Boi do itabereng harragamon ni jolma marhitehite rupana, halobionna, dohot paradonganna dohot angka lan na asing. Adong do halak na marhalobian marhitehite parbinotoan dohot angka ulaon. Isarana, adong do na mampu gabe parubat; adong na mampu pangajari;dohot halobian ulaon na asing.
            Di haragamon na masa i ingkon boi do adong hatandian ni halak Kristen di ngoluna martimbanghon ngolu ni na so Kristen. Ndang na gabe dos ngolu manang parange ni halak Kristen martimbanghon ngolu ni halak na so Kristen di haragamon na masa. Halak Kristen ingkon do mananda taringot halobion (talenta/ potensi) na adong dingoluna jala boha do pamangkena dohot marhapatean tudia do i saluhutna.

Hatorangan ni Turpuk
            Turpuk on disurathon si Paulus laho pasingothon huria na di Korint taringot ngolu haKristenon. Huta Korint, huta na mansai maju, jala gok haragamon na masa. Ragam parbinotoan, ragam hasomalan (adat), ragam panombaon dohot lan na asing. Haragamon na masa i didukung do inganan na mansai denggan (letak yang strategis) huta Korint gabe inganan partigatigaan na balga dohot sada pelabuhan na balga di harajaon Rom. Jala huta Korint sada huta na mansai balga di harajaon ni Rom uju i. di huta i adong do inganan parsiajaran taringot ngolu (Filsafat) na manompa halak mangantusi taringot ngolu na masa nuaeng marhitehite pengalaman (epistemologi) dohot pingkiranna sandiri (ratio)
            Tarlumbi adong ragam halobion ni sasahalak maradophon donganna.Hinorhon ni haragamon i, masa ma parbolatbolatan di parsaoran. Parbolatbolatan na ujungna mambahen parbadaan manang parsalisian. Ganup jolma adong do halobionna di ngoluna, alai na masa torop do halak ndang mamboto halobion na di ngoluna. Laos adong muse halak na adong halobianna sian donganna, laos i do mambahen donganna susah, marlea, jala mangalului sangap marhite i. Antong boha do halak Kristen mamangke halobion na adong di ngoluna? Unang ma masa manang songgop sisongon i di huria na adong di Korint.
            Adorang so ayat 3 turpuk jamita on (ay. 1, 2) dipabotohon si Paulus do boha ngolunasida andorang so ojak haKristenon di huta i. Marhite surat ni si Paulus di turpuk on dihirim manang dipangido si Paulus do asa huria i torang mananda taringot partondion i (adong saotik perbedaan tu hata Indonesia turpuk on: si Paulus mandok taringot Karunia – Karunia Roh / silehonlehon ni Tondi). Uju sipelebegu dope nasida, ndang diboto nasida marhapatean tudia do halobionnasida. Dipangke do i laho mangaup untung tu dirina, manang gabe sangap tu dirina. Si Paulus mambotohon tu huria (halak Kristen) taringot halobion na adong di nasida ima silehonlehon ni Tondi do i saluhutna. 2 mansam Silehonlehon ni Tondi:
 • Silehonlehon ni Tondi na dilehon tu ganup jolma, isarana martangiang, mamuji, dohot lan na asing.
 • Silehonlehon ni Tondi na dilehon tu sasahalak jolma (orang – orang khusus/ tertentu), isarana pangajari, parubat, manurirangi, dohot lan na asing.
Hata na jotjot dipangke taringot silehonlehon Tondi on ima talenta manang kharisma manang karunia – karunia Roh. Tondi na didok diturpuk on ima Tondi Parbadia, Tondi na so sian portibi on alai Tondi na sian Jahowa, Ama i. Tondi na badia na manghorhon habadiaon tu na disonggopi Tondi jala na digohi Tondi. Ganup jolma na disonggopi manang digohi Tondi Parbadia ima jolma na mamujimuji Debata di ngoluna, marpangoloion di patikna jala ndang adong hata manang parange na mamburai Jesus. Alai digoari manang diparhatopot do Jesus ima Tuhan (ay. 3).
Dipatorang si Paulus do ragam do parasinirohaon (karunia/ talenta/ potensi) alai sada do ianggo Tondi; ragam do ulaon (angka ulaon di huria), alai sada do Tuhan; ragam do hagogoon (hagogoon patupahon halongangan), alai sada do Debata na manghorhonsa di bagasan sudena i (ay. 4 – 6). Adong na malo mangubati/ pamalumhon; adong na malo gabe uluan; manurirang; malo manghobasi; alai sude na i laho tu haringkotan ni hatopan ni huria Korint. Marhite ayat on si Paulus paingothon huria Korint molo adong pe halobion (potensi/ karunia/ talenta) ni sasahalak Kristen, silehonlehon Tondi Parbadia do i laho mangharingkothon, mangurupi, donganna na mangharingkothon halobionna i (ay.7). Lapatanna, halobion na adong tu ganup jolma ndada holan mangalului sangap tu dirina, alai dilehon do i asa mangurupi tu mangharingkoton i tu jolma na asing ai basabasa ni Debata do i tu ibana. 
Sada do Tondi Parbadia i, alai marragam do panghorhon manang silehonlehonna. Tu sahalak dilehon Tondi asa boi marhata habisuhon (panuturi), tu jolma na asing asa boi marhata parbinotoan (pangajari), na asing muse haporseaon (isarana mangapuli, manogarnogari) dohot pamalumhon (pangobati). Sudena i ulaon Tondi na sasada i do saluhutna. Tu na asing patupahon halongangan tu na asing panurirangon, mananda ragam ni tondi, dohot manghatahon di hata na leben (translator/ penerjemah) dohot pajojorhon parhataan (ay. 8 – 10), sude na dipajojor i ima silehonlehon ni Tondi na sian Debata i do saluhutna. Jala halak na digohi Tondi ni Debata on, pasti do manghamauliatehon jala mamangke saluhutna i laho mangurupi dongan na ringkot diurupi hombar tu na boi diurupi. Saluhut na dipajojor di ayat 8 – 10 ima angka ragam ulaon ni Tondi tu ganup jolma na marragam jala saguru tu pangalehonon ni Tondi i do saluhutna (pat. ay. 11).
Ringkot do botoon nang pe marragam silehonlehon ni Tondi i, unang ma manghorhon parbolatbolaton di parsaoran ni huria i. Haragamon i do haulion ni parsaoran i, jala nang pe marragam silehonlehon ni Tondi i, alai sude na i dilehon do tu haringkot ni angka jolma na asing. Rap marsiurupan, rap mambahen singkop (saling memenuhi). Nang pe marragam silehonlehon Tondi i, ingkon adong ma hasadaan. Songon pamatangta, ragam ruas ni pamatang i (tangan, siamanjojak, jarijari, mata, pamangan, sipareon, dohot lan na asing), alai sada do dipamatang jala Jesus do gabe uluanna (ay. 12). Ragam ruas ni pamatang i alai rap mangharingkothon do saluhutna. Ringkot do tangan tu simanjojak, ringkot do mata tu simanjojak. Songon i ma do na nihirim si Paulus tu huria na di Korint di suratna on. Unang ma nian bola parsaoran ni huria i hinorhon ni silehonlehon i Tondi. Silehonlehon Tondi i ndada laho mambahen parbolaan di parsaoran ni huria, ndada asa ginjang roha, manang mandapot hauntungan sian silehonlehon i.
Ai sada do saluhutna di bagasan Tondi i ala sada do Tondi i (ay. 13). Nang halak Jahudi nang halak Gorik dohot halak na leban pe, molo naung disonggopi Tondi Parbadia, sada do i saluhutna ala dirahut Tondi Parbadia (ay. 13). Antong molo adong na mambahen parbolabolaton hinorhon ni halobion na adong di ibana (talenta) manang na mambahen susah ngolu ni donganna hinorhon ni talenta i, jala holan mangalului hasangapon tu dirina sandiri ndang na tutu i silehonlehon ni Tondi Parbadia na di ibana i. ai Tondi Parbadia mangajari tu na sinonggpanna mambaritahon asi ni roha ni Debata marhite Jesus Kristus marhite halobion (talenta) na di ibana.

Hahonaan ni Turpuk (Refleksi – Teologis)
            Boha do hita marhatopot ngolunta on digohi Tondi Parbadia jala taruli di silehonlehon Tondi i? molo adong itabereng dongan na asing na adong halobianna (potensi / talenta tertentu) sai unang itapaksahon hita songon ibana. Ragam do na boi itaparhatopot naung digohi Tondi Parbadia jala taruli silehonlehon Tondi Parbadia i hita. Isarana, molo sahalak partani, burju ma ulahon hapartanionna; supir, buruju ma diulahon hasupironna; nelayan; guru; panggomgomi di huta; marende; mangapuli; maniroi; mangajari manang ulaon na asing tong do i boi itaparhatopot silehonlehon Tondi dohot pangarajuman sian silehonlehon Tondi i do i tu ibana jala burju mangaradoti ulaon manang mangulahon i tu haringkoton ni dongan na manngharingkothon silehonlehon i sian hita. Ulaon silehonlehon ni Tondi ima ulaon na denggan; ndada asa taruli hauntungan tu dirina, sangap tu dirina, alai songon dia asa boi tarbarita goar ni Jesus Kristus i gabe Tuhan marhite ulaonta.
            Nang pe adong halobianta sian donganta na asing, unang ma manghorhon ginjang ni roha i di ngoluna; unang ma laho manusai donganna holan mangaup tu dirina. Alai songon dia asa denggan parsaoran i marsilehonan na denggan jala taruli hasadaan tu dongan na asing. Hasadaon i do na mansai ringkot di ragam silehonlehon ni Tondi i. tarlumobi hasadaan ni ruas sama ruas, ruas tu parhalado, nang parhalado sama parhalado. Tutu do marragam parngoluan ni ruas sama ruas, parhalado sama parhalado nang ruas dohot parhalado. Alai unang mang manghorhon parbolaan di parsaoran ni huria i.
            Marhite turpuk jamita di minggu Pentakosta, hasasaor ni Tondi Parbadia tu angka na porsea disosoi do hita asa sada hita nang pe marragam ngolunta patupahon panghobasion di huria, paulihon huria, laos patanakhon Harajaon ni Debata marhite angka ulaon di huria nang ulaon si ganup ari. Mangula ma hita di bagasan serep ni roha jala di bagasan roha na gok hamauliateon tu Jahowa, Debata marhite Tuhan Jesus Kristus. Jala nasa ulaon i marhapatean do i tu hasangapon dohot hamuliaon ni Debata sambing.
            Hasasaor ni Tondi Parbadia do mula ni hasadaon ni angka Apostel marhiras ni roha mambaritahon barita taringot Tuhan Jesus Kristus di tonga ragam hangoluan. Alani i, hita naung porsea jala naung gabe Kristen, ingkon sada ma hita songon ruas ni pamatangta. Marragaram ruas i, alai sudena i sada jala rap mangharingkothon saluhutna asa tulus saluhut angka ulaon na denggan i. Jesus gabe uluan di pamatang i, marlapatan Jesus gabe panggomgomi di parsaoran ni huria. Marasangap ma Tuhan i. Amen.


Angka Ende huria
 • 2: 1 – 3
 • 104: 1 – 2
 • 103: 3 + 5
 • 102: 3 + 5
 • 108: 1...........
 • 121: 1 – 2
 • 109: 1..........