DANIEL PANE

SELAMAT DATANG DAN MENIKMATI YANG TELAH DISAJIKAN

Senin, 03 September 2012

Bahan Jamita 09 September 2012

BAHAN JAMITA
Minggu, 09 September 2012
Haposi ma Jahowa jala unduk ma maradophon Jahowa
Jesaya 35: 4 – 7a

Patujolo
        Didia do Jahowa uju di bagasan hagogotan, manang parsitaonan na mansai dokdok”? On ma na jotjot disungkun torop jolma uju dibagasan hagogotan manang parsitaonan na mansai dokdok ibana. Sian sungkunsungkun on dipataridahon do hagaleon ni jolma manang ndang tuk gogona di na dokdok i, asa pe dilului didia do Jahowa? Torop do angka jolma hinorhon ni sitaononna i  gabe lilu tu huaso ni portibi on na manghorhon dirina holang sian Jahowa. On ma na jotjot masa di ganup jolma na sai olo dope molengoleng haporseaonna laho manghaporseai Jahowa, Debata na so hatudosan gogoNa dohot huasoNa.
            Laos alus ni i sungkunsungkun i ma turpuk jamita on. Diparsitaonon na mansai dokdok na diadopi halak Yehuda, inganan hapanurirangan ni Jesaya sai tongtong do mangula laho papatarhon ulaon haluaon. Parsitaonan na diadopi halak di turpuk on ima ala ni huaso sian panguaso na jahat na so mamparateatehon angka patut diparateateon, isarana na sopot so marama so marina, na mabalu, jala uhum pe nunga peol. Mansai parir do parngoluan ni torop jolma di hatiha i. Molo diida sangombas na masa i, songon na ditadinghon Jahowa do nasida, hape nasida bangso na pinillit Jahowa.
            Marhite hapanurirangon ni Jesaya, dipabotohon do ia Jahowa, Pargogo na so hatudosan I, sai tongtong do mangula mambahen ulaon haluaon. Songon lapatan goar ni Jesaya sandiri na marlapatan “Jahowa do na paluahon”. Marhite lapatan ni i, dipabotohon do Jahowa sai tongtong do mangula patupahon ulaon haluaon tu ganup jolma na naung dipillitna jala na pinarhamaolNa.

Hatorangan Jamita
            Bagabaga haluaon. Turpuk on ima barita bagabaga na mardomu tu haluaon ni halak Yehuda di ari sogot, dung jolo dibolus nasida ari paruhuman ni Debata marhite angka naung disuriranghon ni si Jesaya. Barita bagabaga haluaon I nungnga dimulai sian ayat 1, didok si Jesaya ma hata ni Debata: “dok hamu ma tu angka parroha na tahuton, pir ma tondimuna, unang ma hamu mabiar”. Marhite hata “pir ma tondimuna” jumolo diparade rohana, haporseaon dohot panghirimon ni bangso I laho mandapot haluon. Disangkapi Jahowa naeng jumolo pita roha, haporseaon, dohot panghirimon ni halak Yehuda. Hata “pir ma tondimuna”, na diuduti dohot hata “unang hamu mabiar”, na marlapatan naeng pos rohanasida; unang ganggu, unang lomos, ai na jelas do ro haluaon I jala Jahowa do na patupahon haluaon I, didok: Debatamuna I ro martubolhon dohot marmaloshon. Ro ma Ibana tongon paluahon hamu.
            Haluaon na sian Jahowa: ringkot do sungkunonta songon dia do rumang ni haluaon na naeng sipatupaon ni Jahowa. Didok do: “buhaonNa ma mata na mapitung; marbinege sipareon na nengel; marhajingjang ma halak na pangpang, mariaria dila ni na mangungu dohot na asing (ay. 5 – 6). Marhite sian pandohoan i naeng idaonta “haluaon’ i digombarhon marhite hamamalum ni sahit ni pardagingon manang hamumuba ni angka na hasang gabe na maraek. Na tinuju ni pandohan I ima adong ihotihot na mangarahuti mambahen jolma ndang malua, adong na mangarsahi roha, adong tihas, isara ni na mapitung, dung dibuha simalolongna boi ma ibana marnida, jala tading ma na holom. Laos songon I do haluaon I marnida ma mata ni partondion di haulion ni denggan basa ni Jahowa. Marbinege na pinggol ni na nengel, gabe tinggil ma sipareonna tumangihon hata ni Jahowa. Marhajingjang na pangpang patuduhon gok las ni roha, mariaria dila ni na ngugnug gbae marsoara na denggan nasida jala tingkos angka hata hinahataonnasida. Hatahononna ma angka hata na denggan. Hamubaon ni tano na hasang babe lao, bangkalbangkal gabe parmulaan, saluhutna i manudu tu pasupasu na naeng sipasahathon ni Jahowa.

Panimpuli

  1. Marhite jamita on, taida hinauli ni haluaon na pinatupa Jahowa di ganup hajolmaon, tontu haluaon i, ndada holan tu halak Jehuda alai tu sude bangso na manghaposi Jahowa.
  2. Haluaon ni angka bangso dipatupa Jahowa marhite Tuhan Jesus. Nungga marpaumuati, dihalupahon manang disalpuhon angka hajahaton marhite Jesus Kristus.
  3. Di bagasan bagabaga haluaon i tarida do balga ni holong dohot asi ni roha ni Jahowa maradophon manisi. Horong dohot asi ni roha ni Jahowa on do na naneng sihamauliateonna.
  4. Haluao na sian Jahowa, naeng rajumanta ndang holan marumangkon haluaon pardagingon. Duahluaon I dilehon Jahowa ma sonang ni roha, laos songon I ihut do nang pasupasuNa. On do naeng sihangoluanta jala na tangkas sihirimonta tu tingki na naeng ro.      

Tidak ada komentar:

Posting Komentar